Shinzon

Shinzon explains his plan to Picard while Data looks on